Rabu, 26 September 2012

Kumpulan Paribasa Sunda + Artinya dalam B. Indonesia


PARIBASA
                Paribasa nyaeta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup, ngawangun kalimah (omongan, ungkara) anu geus puguh entep seureuhna, geus puguh surupannana geus puguh  pokpokannana.

A
 • Adat kakurung kuiga
Tabeat nu geus hese dirobahna. (Tabiat yang sulit dirubah)
 • Adean ku kuda beureum
Ginding ku barang batur atawa ku barang meunang nginjeum. (Menyombongkan barang pinjaman atau barang orang lain)

 • Agul ku payung butut
Jalma taya ka boga, tapi mindeng nyaritakeun yen manehna turunan menak. (orang miskin tapi sering menceritakan bahwa ia keturunan bangsawan jaman dulu)
 • Alak-alak cumampaka
Niru-niru atawa mapadani saluhureun boh dina kalungguhan, kakayaan atawa pendidikanana. (Selalu meniru-niru orang yang lebih darinya baik kekayaan atau pendidikan)
 • Anjing ngagogogan kalong
Mikahayang hiji hal nu pamohalan. (Menginginkan sesuatu yang tidak mungkin)
 • Anjing nyampeurkeun paneunggeul
Nyameurkeun nu rek nganyenyeri atawa nu rek ngarogahala. (Mendekati bahaya)
 • Ari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawed
Ari umur geus kolot, kahayang caran nu ngora. (Umur sudah tua tapi keinginan seperti anak muda)
 • Ayak-ayak beas, nu badag moncor nu lembut nyangsang
Nuduhkeun kaayaan nu henteu sawajarna, upama bae anu di hukum teh anu teu pira kasalahannana ari anu gede kasalahannana mah bebas. (Menceritakan keadaan yang tidak sejawarnya, yang salah sedikit dihukum yang salahnya besar tidak dihukum)
 • Ayakan mah tara meunang kancra
Usaha nu modalna leutik, hasilna ge moal gede. (usaha yang modalnya keci hasilnyapun tak akan besar)
 • Aya jalan komo meuntas
Manggihan jalan atawa cara pikeun gancang-gancang ngalaksanakeun pamaksudan. (Ada cara untuk cepat-cepat melaksanakan keinginan.

B
 • Balung kulit kotok meuting
Kanyenyerian atawa kanyeri heubeul teu leungit-leungit. (Masih ada rasa dendam)
 • Batok bulu eusi madu
Goreng rupana atawa tagogna, tapi pinter atawa hade kalakuannana. (Orang yang jelek tapi pintar atau kelakukannya baik)
 • Batu turun keusik naek
Turunan menak henteu jeneng, ari somah (cacah) jareneng. (Keturunan orang kaya, tidak kaya sedangkan keturunan orang biasa kaya)
 • Bebek ngoyor di sagara, rek nginum neangan cai
Lubak-libuk harta benda, tapi teu bisa make lantaran lain hakna. (Segala sesuatu tersedia tapi tidak bisa menggunakannya karena bukan miliknya)
 • Bengkung ngariung bongkok ngaronyok
Kajeun ripuh asal teu jauh jeung anak-incu atawa indung-bapa. ( biar hidup susah asal selalu bersama-sama)
 • Bentik curuk balas nunjuk, capetang balas miwarang
Kabisa ngan marentah (nitah) wungkul, tara prak digawe ku sorangan. (Hanya bisa memerintah saja, mengerjakan sendiri tidak bisa)
 • Beunghar memeh boga
Loba kahayang nu teu saimbang jeung kaayaan dirina. 9Banyak keinginan yang tidak sesuai dengan dirinya)
 • Bisa ka bula ka bale
Bisa cmapur jeng jelema ti rupa-rupa golongan, atawa bisa gawe kasar jeung gawe lemes. (Bisa bergaul dengan saiapa saja dan bekerja apa saja)
 • Bonten gngalawan kadu
Nu lemah ngalawan nu kuat. (Yang lemah melawan yang kuat)
 • Bubu ngawaregan cocok
Mere nasehat atawa nyien aturan anu balukarna nguntungkeun sorangan. (Memberikan ansehat atau aturan yang menguntungkan diri sendiri)
 • Buruk-buruk papan jati
Sanajan ngewa (ambek) ka dulur sorangan nu landes, ari manehna meunang karerepet mah teu waleh hayang nulungan atawa ngahampura kasalahannana. (Biarpun benci kepada saudara tapi selalau ingin menolong bila ia dalam kesusahan)

C
 • Caang bulan dadamaran
Migawe hal anu teu diperlukeun deui. (Mengerjakan hal yang sudah tidak diperlukan lagi)
 • Cai di hilir mah kumaha ti girangna
Rahayat sok nyonto kalakuan pamimpinna. (Rakyat suka meniru kelakukan pemimpinnya)
 • Caina herang laukna beunang
Hasil maksud teu  karana matak nyeri kana hate batur atawa henteu karana nimbulkeun pacekcokan. (Maksud tercapai tanpa menimbulkan perselisihan)
 • Campaka jadi di reuma
Nu geulis urang lembur, lain pantesna aya di dinya. (Gadis cantik tidak pantas hidup di tempat kumuh)
 • Cecendet mandi kiara
Jalama leutik hayang mapadani anu heunghar atawa nu gede pangaruhna. (Orang kecil menasihati orang besar)
 • Congo-congo ku amis, mun rek amis ge puhuna
Anak-anakna teu bageur, da kolotna oge henteu. (Anak-anak jelek kelakuannya karena orangtuanya juga jelek kelakuannya)

D
 • Dibere sabuku menta sajeungkal, dibere sajeungkal menta sadeupa
Ku sabab dibere hate, ngadadak loba pamentana. (Karena diberi hati, akhirnya jadi banyak permintaan.)
 • Dagang oncom rancatan emas
Modal gede ari nu dijual jeung diarah batina teu sabaraha. (Modalnya besar tapi hasilnya/keuntungannya sedikit)
 • Daluang katinggang mangsi
Susuganan kanasiban aya jodo. (Mudah-mudahan mendpatkan jodoh)
 • Dijieun hulu teu nyanggut, dijieun buntut teu ngepot
Teu beunang dijeujeuhkeun, kana sagala rupa teu eucreug. (Tidak bisa diatur, segalanya serba tidak  beres)
 • Dipiamis buah gintung
Disangka hade hate atawa bageur, ari heg sabalikna. (Disangka baik hati ternyata sebaliknya)
 • Ditiung geus hujan
Kakara ati-ati sanggeus meunang kasusah atawa kacilakaan. (Baru hati-hati setelah mendapatkan musibah atau kecelakaan)
 • Dogong-dogong tulak cau, geus gede dituar batur
Ngalindeukan lanjang pipamajikaneun ti leuleutik, ari geus meujeuhna dikawin kop ku batur. (Menunggu dari kecil setelah besar diambil orang)

E
 • Endog sapatarangan tara megar kabeh
Di antara dulur-dulur saindung sabapa sok aya bae anu teu pati alus milikna. (Diantara saudara-saudara, ada saja masibnya yang kurang baik)
 • Elmu tungtut dunya siar, sukan-sukan sakadarna
Hirup kudu nungtut nyiar elmu keur kasalametan dunya aherat, sarta hirup kudu siger tengah. (Hidup harus mencari ilmu untuk keselamatan dunia dan akherat, bersenang-senang ala kadarnya)
 • Endog sasayang peupeus hiji peupeus kabeh
Mun di antara dulur-dulur aya saurang nu nyien codeka, sok mamawa ka sarerea. (Kalau ada diantara saudara-saudara yang membuat kesalaan, maka yang lainnya suka terbawa-bawa)

G
 • Galagah kacaahan
Nganteur atawa ngalajur napsu kulantaran kapangaruhan ku batur. (Berbuat hal yang tidak baik karena terbawa-bawa orang lain)
 • Gede cahak manan cohok
Leuwih loba ngaluar keun duit batan panghasilan. (Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan)
 • Gede gunung pananggeuhan
Boga baranya atawa sobat luhur pangkat sarta gede dunya, anu dipake andalan pibisaen nulungan dina perluna. (Punya saudara atau teman yang berpangkat dan kaya, tempat berlindung dan meminta pertolongan)
 • Gunung luhur beunang diukur, laut jero beunang dijugjugan, tapi hate jelema najan deet teu kakobet
Nyaho kahayang atawa eusi hate jelema kacida hesena. (Mengetahui isi hati orang itu susah sekali)

H
 • Halodo sataun lantis ku hujan sapoe
Kahadean anu geus aya jamanna, bisa leungit atawa musnah ku kagorengan sakali. (Kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan hilang dengan sekali kesalahan)
 • Harus omong batan goong
Beja nu ngandung pitenah (sensasi) gancang pisan sumebarna, bari jeung sok ditarambahan. (Isu mudah tersebat dan selalu saja ada yang melebihkannya)
 • Hulu gundul dihihidan
Nu keur untung tambah untung. (Yang sedang untuk makin untung)
 • Hurung nangtung siang leumpang
Hirup mewah, nembongkeun kabeungharan dina tingkah laku sapopoe. (Orang yang memperlihatkan kekayaan dalam kehidupan sehari-hari)

I
 • Indung lembu bapa banteng
Turunan gagah, beunghar, atawa menak ti indung atawa ti bapa. (Orang keturunan berada baik dari ibu maupun dari ayah)
 • Iwak nangtang sujen
Wani nyorang pibahayaeun atawa picilakaeun. (Melakukan perbuatan yang menantang bahaya)

J
 • Jagangna ka urang, ari jagungna ka batur
Urang nu hese capena ari hasilna beunang ku batur. (Kita yang berjerih payah, orang lain yang menikmati hasilnya)
 • Jati kasilih ku junti
Menak kaelehkeun ku somah atawa pribumi kaaelehkeun ku semah. (Orang besar dikalahkan oleh rakyat biasa)
 • Jawadah tutung biritna, sacara-sacara
Unggal daerah boga adat sewangpsewang, adat kabiasaan teu sarua dimana-mana. (Adap istiadar/kebiasaan di berbagai daerah tidak sama)
 • Jogjog neurueuy buah loa
Mikahayang nu teu layak. (Menginginkan yang tak layak)
 • Jojodog unggah ka salu
Urut badega jadi nu jeneng atawa jadi juragaan istri. (Bekas orang bawahan menjadi atasan atau bekas pembantu menjadi nyonya rumah)

K
 • Kabeureuyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda
Nu matak cilaka teh biasana ku lantaran mokahaan tina urusan leutik. (Kecelakaan biasanya disebabkan oleh hal-hal sepele)
 • Kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak
Layeut, sauyunan, runtut raut. (Akur, seia sekata)
 • Kaciwit kulit kabawa daging
Kabawa goreng ku kalakuan baranya anu salah atawa ngarasa milu teu ngeunah lantaran aya baraya anu dihina batur. (Nama baik keluarga tercoreng karena kelakuan salah satu anggotanya)
 • Ka hareup ngala sajeujeuh, ka tukang ngala sajeungkal
Hirup ati-ati make itungan. (Hidup hati-hati dengan perhitungan)
 • Kalapa bijil ti cungap
Muka rahasia sorangan lantaran teu dihaja. (Membuka rahasia sendiri karena tidak sengaja)
 • Katempuhan buntut maung
Katempuhan kasusah batur atawa urusan batur. (Terbawa urusan orang lain)
 • Kawas anjing tutung buntut
Kerebet kaditu berebet kadieu, kawas nu samar rasa. (Gelisah, sedang kebingungan)
 • Kawas awi sumaer di pasir
Teu boga pamadegan. (Tidak punya pendirian yang kukuh)
 • Kawas bueuk meunang mabuk
Ngeluk jeung teu bisa ngomong, lantaran rumasa boga dosa. (Diam tidak bisa bicara karena merasa bersalah)
 • Kawas gula jeung peueut
Kacida layeutna, tara aya pacogregan. (Saling menyayangi tidak ada perselisihan)
 • Kawas hayam keur endogan
Teu daek cicing lantaran hate kaweur atawa geus teu sabar ngadagoan nu diarep-arep. (Tidak bisa diam karena sedang gelisah, menunggu sesuatu yang diharapkan datang)
 • Kawas kuda leupas tina gedogan
Ngumbar kahayang lantaran geus euweuh nu ngahalangan. (Mengejar semua keinginan karena sudah tidak ada lagi yang menghalangi)
 • Kawas nanggeuy endog beubeureumna
Kacida dadah-deudeuhna ka nu dipikanyaah lantaran inggis kumaha onam (gering, cilaka, labuh , jsb). (Benar-benar menyayangi karena takut sakit atau celaka, dll)
 • Kebo muli pakandangan
Balik ti pangumbaran ka tempat asal dilahirkeun. (Dari perantauan pulang ke tempat kelahiran)
 • Kukuk smpung dilawan dada leeway
Sarua gorengna; nu ngambek dilawan, nu burung dilawan gelo. (Perbuatan yang sama-sama jeleknya)

L
 • Landung kandungan laer aisan
Gede timbangan atawa gede hampura. (Bijak, pemaaf dan besar pertimbangan)
 • Lauk buruk milu mijah piritan milu endogan
Pipilueun nyarita atawa ilubiung kana sarupaning urusan, padahal lain cabakna atawa ahlina. (Ikut campur mengerjakan sesuatu yang bukan keahliannya)
 • Legeg lebe budi santri, ari lampah euwah-euwah
Tindak tandukna kawas jelema alim, sihoreng jelema jahat (sok pulang-paling). (Orang jahat mengelabui orang lain dengan tingkah laku yang baik)
 • Legok tapak genteng kadek
Loba luang jeung pangalamannana. (Banyak pengalaman dan pengetahuannya)
 • Leuleus jeujeur liat tali
Gede tinimbangan henteu getas harupateun, sabar darana. (Besar pertimbangan, tidak cepat emosi dan penyabar)
 • Lieuk euweuh ragap taya
Teu boga nanaon, malarat. (Tidak punya apa-apa, miskin)
 • Lungguh tutut bodo keong, sawah sakotak kaider kabeh
Siga nu lungguh katenjona, padahal bangor. (Kelihatannya pendiam dan pemalu tetapi ternyata nakal)
 • Luhur kuta gede dunya
Jegud, beunghar sarta gede pangaruh. (Kaya dan besar pengaruhnya)

M
 • Malengpeng pakel ku munding
Ngalampahkeun perkara anu moal pihasileun. (Menjalankan usaha yang tidak akan ada hasilnya)
 • Mapatahan ngojay ka meri
Mapatahan jalma anu lewih loba kanyaho jeung pangalaman. (Menasehati orang yang lebih tahu dan banyak pengalaman)
 • Mapay ka puhu leungeun
Kesalahan jelema sok mamawa ka kolotna atawa ka saluhureunnana. (Akibat kesalahan seseorang akan mengakibatkan orang tuanya terlibat)
 • Marebutkeun balung tanpa eusi
Madukeun perkara anu teu aya hasil. (Memperebutkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya)
 • Meber-meber totopong heureut
Ngajeujeuhkeun rejeki saeutik supaya mahi. (Mengatur uang yang sedikit agar cukup)
 • Meungeun carang ku ayakan
Api-api teu nyaho, ngantep jelema anu ngalampahkeun pagawean anu dilarang, padahal kuduna mah jadi urusan manehna. (Pura-pura tidak tahu membiarkan orang berbuat salah, padahal harusnya jadi urusannya)
 • Mihape hayam ka heulang
Nitipkeun barang atawa banda ka jelema anu geus kaciri teu jujur. (Menitipkan sesuatu kepada orang yang sudah kelihatan culas)
 • Mindingan beungeut ku saweuy
Nyimbutan rahasia sorangan nu geus jadi rahasia umum, atawa nembongkeun budi parangi anu biasa ka jelemaanu dipikangewa, api-api resep bae. (Menutupi rahasia yang sudah jadi rahasia umum atau memperlihatkan sikap yang biasa kepada orang yang dibenci)
 • Mobok manggih gorowong
Kabeneran manggih jalan pikeun ngalaksanakeun karepna. (Menemukan cara untuk melaksanakan keinginan/jahat)
 • Mopo julang ngaleupaskeun peusing
Ngaleupaskeun barang nu geus kapimiliklantaran kabita ku nu leuwih gede, padahal can tangtu hasilna. (Melepaskan sesuatu yang telah dimiliki karena menginginkan sesuatu yang lebih besar padahal belum tentu didapat)
 • Mopo memeh nanggung
Wegah rek ngalaksanakeun pagawean. (Malas untuk melaksanakan pekerjaan)
 • Mulih ka jati mulang ka asal
Maot, asal ti Allah balik deui ka Allah. (Meninggal dunia)
 • Mun kiruh ti girangna komo kahilirna
Lamun anu jadi pamingpin lampahna kurang hade, komo anu dipingpina. (Kalau tingkah laku pimpinannya kurang baik apalagi bawahannya)
 • Mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih, mun tue ngoprek moal nyapek
Mun teu usaha moal boga rejeki. (Kalau tidak bekerja, tidak akan mendapatkan penghasilan)
 • Kurang bulu bitis
Teu resep cicing di imah. (Tidak betah tinggal di rumah)

N
 • Nangkeup mawa eunyeuh
Mawa cilaka ka nu dipentaan tulung. (Membawa celaka pada orang yang dimintai pertolongan)
 • Nepak cai malar ceret
 Api-api nyual, susuganan bisa nyaho tina jawaban nu ditanya. (Pura-pura bertanya, mudah-mudahan mendapat jawaban yang sebenarnya)
 • Nepakeun jurig pateuh
Mere susah atawa mindahkeun masalah ka batur. (Memberikan masalah/kesulitan kepada orang lain)
 • Nete semplak nincak semplak
Kitu salah kieu salah, sagala usaha teu hasil. (Begini salah begitu salah, segala usaha tidak berhasil)
 • Nete taraje nincak hambalan
Ngalakukeun hiji pagawean kudu satahap-satahap. (Melakukan pekerjaan harus setahap-setahap)
 • Ngadagoan belut sisitan, oray jangjangan
Moal kaalaman, mustahil kaajaiban. (Tidak mungkin terjadi)
 • Ngajul bentang ku asiwung
Hal anu pamohalan kalaksanakeun. (Hal yang tidak mungkin terjadi)
 • Ngaliarkeun taleus ateul
Nyebarkeun kagorengan batur. (Membuka aib orang lain)
 • Ngawur ka sintu nyiehkeun hayam
Barehan ka deungeun-deungeun, ari ka baraya kadak-kedek. (Baik ke orang lain, tapi ke saudara kurang baik)
 • Ngeundeuk-ngeundeuk geusan eunteup
Neangan akal pikeun nyilakakeun dunungan. (Mencari jalan untuk mencelakakan atasan)
 • Ngeupeul ngahuapan maneh
Mere nasehat atawa nyieun aturan nu balukarna nguntungkeun sorangan. (Membuat aturan yang menguntungkan diri sendiri)
 • Ngudag-ngudag kalangkang heulang
Miharep perkara anu samar kalaksanakeun. (Mengharap sesuatu yang tidak mungkin terkabulkan)
 • Nu asih dipulang sengit, nu haat dipulang moha
Anu nyieun kahadean dibales ku kagorengan. (Kebaikan dibalas dengan kejahatan)
 • Nulungan anjing kadempet
Nulungan jalma nu taya panarima. (Menlong orang yang tidak tahu balas budi)
 • Nyalindung ka gelung
Hirup ngandelkeun banda atawa panghasilan pamajikan wungkul. (Hidup hanya mengandalkan rejeki dari istri saja)
 • Nyanggakeun beuheung teukteukeun, suku genteng belokkeun
Masrahkeun diri lantaran rumasa salah. (Menyerahkan diri karena merasa bersalah)
 • Nyeungeut damar di suhunan
Nembongkeun kabeungharan, mere maweh ka deungeun-deungeun ngarah pamuji. (Memperlihatkan kekayaan kepada orang lain agar dipuji)
 • Nyieun pucuk ti girang
Nyieun jalan pipaseaeuh. (Membuat jalan pertengkaran)

P
 • Paanteur-anteur julang
Nu tas nganteurkeun dianteurkeun deui ku nu dianteur tadi, silih anteurkeun. (Yang sudah mengantarkan diantarkan lagi oleh yang diantar)
 • Pacikrak ngalawan merak
Rakyat leutik ngalawan menak, nu lemah ngalwan nu kuat. (Rakyat kecil melawan penguasa)
 • Pangirang-girang tampian
Pada hayang punjul di batur, teu daek sauyunan, teuk daek silih tulungan. (Semuanya ingin menjadi yang paling berhasil, tidak mau saling membantu)
 • Panday tara boga bedog
Nyindiran tukang nyieun sarupaning, nu teu bogaeun eta barang nu dijieunna. (Untuk menyindir oran gyang membuat barang sedangkan ia sendiri tidak mempunyai barang tersebut)
 • Pindah cai pindah tampian
Ngaluyukeun diri jeung adat kabiasaan di pangumbaran. (Menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan di perantauan)
 • Pipilih nyiar nu leuwih, koceplak meunang nu pecak
Hayang nu leuwih alus kalah meunang nu goreng, nu sok pipilih teuing akhirna kapaksa kudu nerima nu leuwih goreng. (Krena menginginkan yang terbaik dan terlalu banyak memilih akhirnya akan mendapatkan yang lebih jelek daripada yang sempat ditolak)
 • Piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir
Mikahayang anu henteu layak pikeun dirina. (Menginginkan sesuatu yang tidak layak untuk dirinya)
 • Pupulur memeh mantun
Menta buruhan memeh prak digawe. (Meminta upah sebelum bekerja)
 • Pur kuntul kari tunggal, lar gagak kari tanggak
Dituding boga dosa lantaran kabeneran aya di tempat kajadian (kajahatan). (Dituduh bersalah karena kebetulan ada di tempat kejadian)

R
 • Ranggaek memeh tandukan
Beunghar memeh boga, jeneng memeh pangkat, agul manten samemeh beunghar atawa jeneng. (Sombong dulu sebelum menjadi kaya/menjadi terkenal)

S
 • Saayub payung sacaang damar
Lahan anu heureut. (Tanah yang sangat sempit)
 • Sagalak-galakna macan tara ngahakan anak sorangan
Sakumaha galakna indung jeung bapa moal tega ka anak mah. (Bagaimana pun galaknya orang tua mereka tidak akan sampai hati terhadap anak sendiri)
 • Sabobot sapihannean sabata sarimbangan
Hirup akur, runtut raut; sakasuka sakaduka. (Satu hati, seia sekata, senasib sepenanggungan)
 • Sagara tanpa tepi
Euweuh anggeusna, euweuh beakna. (Sesuatu yang tidak ada akhirnya atau tidak ada habis-habisnya)
 • Sapu nyere pegat simpay
Paturay, nu asalna babarengan tuluy papisah kulantaran pindah tempat. (Setelah lama bersama akhirnya berpisah karena pindah tempat)
 • Seuneu hurung cai caah ulah disorang
Jelema nu keur ngambek ulah diheureuyan. (Orang yang sedang marah jangan diganggu)
 • Sirung ngaluhuran tunggul
Jelema anu elmuna ngaluhuran guruna, atawa darajatna ngungkulan kolotna. (Orang yang ilmunya melebihi gurunya, derajatnya melebihi orangtuanya)
 • Suku dijieun hulu, hulu dijieun suku
Digawe nyiar kipayah, kalawan meakkeun tanaga jeung pikiran. (Bekerja keras untuk mencari nafkah)

T
 • Tamiang meulit ka bitis
Malindes ka diri sorangan (kalakuan goreng). (Perbuatan buruk akhirnya mencelakakan diri sendiri)
 • Tangkal kai teu kalis ku angin
Unggal jelema kudu bae nyorang kasusah. (Setiap orang pasti akan menemui kesulitan)
 • Teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan
Kuat pamadegan, teu keuna ku gogoda. (Teguh pendirian tidak terpengaruh orang lain)
 • Tenag manuk teng anak merak kukuncungan
Anak biangna ngala ka bapanam boh rupana boh alehna. (Anak selalu mencontoh pada bapaknya)
 • Titip diri sangsang badan
Mihapekeun maneh, kumawula supaya aya nu mere dahar jeung pake. (Menitipkan diri, berbakti agar bisa mendapatkan makan dan pakaian)
 • Tunggul dirarut catang dirumpak
Ngalajur napsu, sagala aturan dirempak. (Mengikuti napsu, menghalalkan segala cara)
 • Tungkul ka jukut, tanggah ka sadapan
Junun kana gawe teu kabengbat ku perkara sejen. (Bekerja secara tekun tidak terpengaruh oleh masalah lain)

U
 • Ulah ieu aing uyah kidul
Ulah asa jadi jelema pangpunjulna. (Jangan merasa jadi orang yang paling unggul; jangan menyombongkan diri)
 • Uncal tara ridueun ku tanduk
Jelema moal ngarasa ridu ku paminteran atawa ku elmu pangaweruh. (Orang tidak akan merasa berat membawa ilmu pengatahuan yang dimiliki)
 • Uyah mah tara tees ka luhur
Sipat anak sok ngala ka indung bapana. (Sifat anak tidak akan jauh berbeda dengan orang tuanya)

W
 • Watang sinambungan
Nu boga perkara batur, nu diajak cekcokna urang. (Yang puya masalah oran glain, yang diajak bertengkarnya kita)

60 komentar:

 1. hatur nuhun teh artikelna bermanfaat pisan kangge anak muda u nuju belajar sunda

  BalasHapus
 2. Ulah anjeun kudu an pinjaman urgent? anjeun di hutang? ulah Anjeun kudu pinjaman urgent pikeun ngabiayaan Anjeun bisnis ?, geus geus nampik ku bank Anjeun, salempang euweuh deui, Services kami anu gancang, Mudah & gajian aman ayeuna dina kaayaan naon wae. Nginjeum nepi ka $ 2.000 - $ 1,000.000 Dinten! Kontak urang jeung informasi pinjaman di email ieu: noramildred.loans@hotmail.com

  Catetan: Anjeun bakal nyangka jawaban penyisihan jeung waragad dina waktu 24 jam

  Wasalam.
  Bu Nora

  BalasHapus
 3. Adakah anda pernah ditolak oleh bank kerana skor kredit yang rendah? Jangan bimbang, anda mempunyai pilihan! pinjaman SOS mungkin tidak menghubungkan anda dengan pemberi pinjaman swasta yang boleh membantu anda mencapai matlamat anda.
  - GOOD KREDIT ATAU KREDIT BAD NO PROBLEM!
  - TRAIN PINJAMAN
  - Pinjaman Peribadi
  - Memupuk asalnya KREDIT ANDA
  - Memberi penekanan yang HUTANG ANDA
  Dapatkan wang anda dalam tempoh 5 hari!
  Ada sebarang pertanyaan lanjut, sila e-mel kepada kami di joycerolandloancompany@gmail.com

  BalasHapus
 4. Apakah Anda mencari pinjaman? Anda berada di tempat yang tepat untuk solusi pinjaman Anda di sini! Global Finance Ltd memberikan pinjaman kepada perusahaan dan individu pada tingkat bunga rendah dan terjangkau dari 2%. silahkan hubungi kami melalui e-mail melalui: (oliviadaniel93@gmail.com)

  DATA APLIKASI

  1) Nama Lengkap:
  2) Negara:
  3) Alamat:
  4) Negara:
  5) Sex:
  6) Status perkawinan:
  7) Pekerjaan:
  8) Nomor Telepon:
  9) Posisi sekarang di tempat kerja:
  10) Pendapatan Bulanan:
  11) Jumlah pinjaman yang diperlukan:
  12) Durasi Pinjaman:
  13) Tujuan pinjaman:
  14) Agama:
  15) Apakah Anda menerapkan sebelum:
  16) Tanggal Lahir:
  Terima kasih,

  BalasHapus
 5. Apakah Anda mencari pinjaman? Anda memiliki tempat yang tepat untuk solusi pinjaman Anda di sini! Global Finance terbatas memberikan pinjaman kepada perusahaan dan individu pada tingkat bunga rendah dan terjangkau dari 2%. Silahkan hubungi kami melalui e-mail hari ini melalui diannagomez5@gmail.com

  BalasHapus
 6. Dupi anjeun geus ingkar injeuman ku hiji Company injeuman palsu, Ulah anjeun kudu an injeuman urgent mayar off tagihan Anjeun, Naha Anjeun kudu gajian unsecured, Dupi anjeun néangan hiji injeuman bisnis? injeuman pribadi, injeuman imah, injeuman mobil, injeuman mahasiswa, injeuman konsolidasi hutang, ibukota venture, jsb ... urang geus dibuka nepi opporunity finansial lending ka usaha jeung individu dina laju dipikaresep low jeung affordable tina laju dipikaresep 2%. upami anjeun kabetot pikeun nyokot injeuman urgent? Mangga Contact us ayeuna via E-mail: (ZENITHBANKOFNIGERIA321@GMAIL.COM) tur meunangkeun injeuman Anjeun ayeuna

  BalasHapus
 7. Apakah Anda mencari investasi dan kredit swasta? Mencari lagi karena Anda berada di tempat yang tepat untuk solusi pinjaman righhere Anda! Global Finance Terbatas memberikan pinjaman kepada perusahaan dan individu pada tingkat bunga rendah dan terjangkau, silahkan hubungi kami melalui e-mail melalui: (elizabethpatrickglobalfinance@gmail.com)

  APLIKASI DATA

  1) Nama:
  2) Negara:
  3) Alamat
  4) Negara:
  5) Jenis Kelamin:
  6) Status perkawinan:
  7) Pekerjaan:
  8) Nomor Telepon:
  9) Posisi sekarang di tempat kerja:
  10) pendapatan bulanan:
  11) dibutuhkan jumlah Pinjaman:
  12) durasi pinjaman:
  13) Tujuan pinjaman:
  14) Agama:
  15) Apakah Anda menerapkan sebelum:
  16) Tanggal Lahir:
  Terima kasih.

  BalasHapus
 8. Halo,
  Saya Mrs Olivia Daniel, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan pinjaman kesempatan waktu hidup. Apakah Anda membutuhkan pinjaman mendesak untuk melunasi utang Anda atau Anda membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan bisnis Anda? Anda telah ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda membutuhkan pinjaman konsolidasi atau hipotek? mencari lebih karena kami berada di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu dari masa lalu. Kami meminjamkan dana kepada individu yang membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, untuk berinvestasi di bisnis pada tingkat 2%. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberitahu Anda bahwa kami memberikan bantuan yang handal dan penerima dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini melalui email di:
  (Oliviadaniel93@gmail.com)


  DATA APLIKASI

  1) Nama Lengkap:
  2) Negara:
  3) Alamat:
  4) Negara:
  5) Sex:
  6) Status perkawinan:
  7) Pekerjaan:
  8) Nomor Telepon:
  9) Posisi sekarang di tempat kerja:
  10) Pendapatan Bulanan:
  11) Jumlah pinjaman yang diperlukan:
  12) Durasi Pinjaman:
  13) Tujuan pinjaman:
  14) Agama:
  15) Apakah Anda menerapkan sebelum:
  16) Tanggal Lahir:
  Terima kasih,

  BalasHapus
 9. Halo, yang Anda cari pinjaman? Anda berada di tempat yang tepat. kami mampu memberikan Anda pinjaman untuk tujuan memperluas bisnis Anda, konsolidasi utang, pinjaman hipotek, pinjaman mobil atau pinjaman mahasiswa dengan tingkat suku bunga yang terjangkau dari 2%. Anda dapat menghubungi kami melalui e-mail melalui marquezmartha911@gmail.com

  DATA APLIKASI

  1) Nama Lengkap:
  2) Negara:
  3) Alamat:
  4) Negara:
  5) Sex:
  6) Status perkawinan:
  7) Pekerjaan:
  8) Nomor Telepon:
  9) Posisi sekarang di tempat kerja:
  10) Pendapatan Bulanan:
  11) Jumlah pinjaman yang diperlukan:
  12) Durasi Pinjaman:
  13) Tujuan pinjaman:
  14) Agama:
  15) Apakah Anda menerapkan sebelum:
  16) Tanggal Lahir:
  Terima kasih.

  BalasHapus
 10. Sunt doamna Margi Ben, o companie de împrumuturi private care oferă ajutor persoanelor medii care are nevoie de asistență financiară. Aveți nevoie urgentă de un împrumut pentru a plăti datoria dumneavoastră sau pentru a crește afacerea ta? Dacă ați fost respinse de către bănci și alte instituții financiare? În cazul în care aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau un credit ipotecar? Aici este posibilitatea de a aduce problemele tale financiare la un end.you au rău de credit sau au nevoie de bani pentru a investi în interes de afaceri pentru a plăti înapoi la rata dobânzii de 2%, cerința financiară pentru persoane fizice de a plăti facturi, pentru a împrumuta fonduri. Trebuie să vă informez că suntem foarte fiabile și ar fi dispus să dea credit beneficiarului. Așa că ne contactați astăzi prin e-mail la adresa (mrsmargibenloancompany@gmail.com);

  BalasHapus
 11. Perhatian, perhatian, perhatian !!!!
  di Allah urang dipercanten
  lamun anjeun aya di merlukeun injeuman a
  ngabagéakeun ka grup masarakat Muslim (Islam harta injeuman)
  Urang nawarkeun sagala rupa gajian jasa, aman jeung unsecured minuhan tungtutan luhur dana jeung finansial diperlukeun ku masarakat umum. Di handap injeuman jeung laju dipikaresep 2% anu teu bisa ngaleuwihan periode 20 taun periode repayment.

  Naha anjeun kudu injeuman atawa pembiayaan pikeun alesan nu mana wae, saperti:

  > Personal injeuman, ékspansi Bisnis,
  > Pikeun bubuka bisnis, atikan,
  > Debt konsolidasi,
  > Bantuan finansial
  > E.t.c. injeuman Kaséhatan

  Contact us ayeuna via email: islamicloantreasure@gmail.com

  BalasHapus
 12. Halo,
  Saya Nurliana Novi saya ingin berbagi karya Allah yang baik dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi buruk di beberapa negara.
   Saat ini saya tinggal di jakarta di Indonesia. Saya seorang Janda dengan empat anak dan aku terjebak dalam situasi keuangan pada bulan Juli 2016 dan saya perlu untuk membiayai dan membayar tagihan saya
  Saya adalah korban dari penipuan pemberi pinjaman 4-kredit, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan bahwa teman-teman saya menjelaskan situasi saya dan kemudian memperkenalkan saya ke sebuah perusahaan pinjaman yang ELINA JOHNSON PINJAMAN PERUSAHAAN reliabl.
  Bagi orang-orang yang mencari pinjaman? Jadi Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan internet di sini, tapi mereka masih sangat nyata di perusahaan pinjaman palsu.
   Saya mendapat pinjaman saya dari ELINA JOHNSON PINJAMAN PERUSAHAAN Rp500.000.000 sangat mudah dalam waktu 24 jam yang saya diterapkan, jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui ELINA JOHNSON PINJAMAN FIRM dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda, silakan hubungi ELINA JOHNSON PINJAMAN PERUSAHAAN. menghubungi mereka melalui email:. (Elinajohnson22@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (nurliananovi96@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.

  BalasHapus
 13. ATTN

  Dupi anjeun di mana wae masalah finansial? Kudu injeuman keur hutang
  konsolidasi, konstruksi, gajian real estate, refinancing pribadi
  atawa duit darurat dipake bisnis? Dupi anjeun a man bisnis atawa awewe
  ngarencanakeun rék dilegakeun bisnis anak, urang nawarkeun gajian sakabeh rupa. li
  kabetot, kontak urang ayeuna ku e-mail:
  beverlyloancompany2@gmail.com

  Injeuman tawarkeun @ 3% Contact us ayeuna

  1.Your ngaran Full
  2.Country
  alamat 3.home
  4.Date lahir
  5.Sex
  6.Your pagawéan:
  7.Your kartu identitas valid:
  8.Telephone
  9.Your Company alamat E-mail / alamat e-mail Personal.
  10. Nu ongkos tina gajian ieu.
  11. durasi The.

  nulis ka urang di: beverlyloancompany2@gmail.com
  Sir.Thomas Jefferson
  CEO / Thomas Jefferson injeuman teguh

  BalasHapus
 14. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  BORROWERS APPLICATION DETAILS


  1. Name Of Applicant in Full:……..
  2. Telephone Numbers:……….
  3. Address and Location:…….
  4. Amount in request………..
  5. Repayment Period:………..
  6. Purpose Of Loan………….
  7. country…………………
  8. phone…………………..
  9. occupation………………
  10.age/sex…………………
  11.Monthly Income…………..
  12.Email……………..

  Regards.
  Managements
  Email Kindly Contact: urgentloan22@gmail.com

  BalasHapus
 15. Halo,
  Saya Nyonya Grace Michael, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan pinjaman kesempatan waktu hidup. Apakah Anda membutuhkan pinjaman mendesak untuk melunasi utang Anda atau Anda membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan bisnis Anda? Anda telah ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda membutuhkan pinjaman konsolidasi atau hipotek? mencari lebih karena kami berada di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu dari masa lalu. Kami meminjamkan dana kepada individu yang membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, untuk berinvestasi di bisnis pada tingkat 2%. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberitahu Anda bahwa kami memberikan bantuan yang handal dan penerima dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini via email di:
  (gracemichael901@gmail.com)
  Terima kasih

  BalasHapus
 16. Ulah anjeun kudu injeuman a? Lamun enya! Kontak Samudra Kauanganan jeung Mortgages kawates ® jumlah injeuman leutik jeung badag. Urang méré kaluar injeuman di laju dipikaresep 2%. Contact us ayeuna via e-mail di oceanfinance459@gmail.com .We ogé méré kaluar ti. £ 5 rebu Pon ka 100 juta Pon pikeun individu jeung pausahaan, kiridit nyaeta sadia pikeun sadaya mandang kabangsaan.

  BalasHapus
 17. ATTN

  Dupi anjeun di mana wae kasusah finansial? Anjeun butuh injeuman keur hutang
  konsolidasi, konstruksi, gajian real estate, refinancing pribadi
  atawa duit darurat dipake bisnis? Dupi anjeun a man bisnis atawa awewe
  perencanaan rék dilegakeun Anjeun bisnis, urang nawarkeun gajian sakabeh rupa. upami
  kabetot, mangga kontak urang ayeuna ngaliwatan Surélék:
  (Beverlyloancompany2@gmail.com)

  Injeuman tawaran @ 3% Contact us ayeuna,

  1.Your Ngaran Full
  2.Country
  alamat 3.home
  4.Date of Kalahiran
  5.Sex
  6.Your pagawéan:
  7.Your Card Sah id:
  8.Telephone
  9.Your Company Alamat Surélék / Alamat Surélék Personal.
  10. injeuman Jumlah.
  11. Lilana.

  surélék urang di: (beverlyloancompany2@gmail.com)
  Sir.Thomas Jefferson
  CEO / Thomas Jefferson injeuman teguh

  BalasHapus
 18. Halo,
  Saya Nyonya Grace Michael, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang meminjamkan kesempatan waktu hidup. Apakah Anda perlu pinjaman mendesak untuk melunasi utang Anda, atau Anda membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan bisnis Anda? Anda telah ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda membutuhkan pinjaman konsolidasi atau hipotek? mencari lebih karena kami berada di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu dari masa lalu. pinjaman untuk individu yang membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, untuk berinvestasi dalam bisnis pada tingkat 2%. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberitahu Anda bahwa kami memberikan bantuan handal dan penerima dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini via email di:
  (gracemichael901@gmail.com)
  Terima kasih

  BalasHapus
 19. Buna,
  Sunt doamna Grace Michael, un creditor împrumut privat, care dă posibilitatea de timp de viață. Ai nevoie de împrumut de urgență pentru a plăti datoria ta, sau ai nevoie de un împrumut pentru a îmbunătăți afacerea? Ați fost respinse de către bănci și alte instituții financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. creditarea noastră persoanelor care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în afaceri, la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că noi oferim asistență fiabilă și primitor și va fi dispus să ofere împrumuturi. Așa că ne contactați astăzi prin e-mail la adresa:
  (gracemichael901@gmail.com)
  mulțumesc

  BalasHapus
 20. Sunteți în căutarea unui împrumut autentic? Vreau să folosesc această ocazie pentru a informa pe toți că dna May William un creditor împrumut privat, care oferă împrumuturi oportunitate de viață timp. Ai nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a îmbunătăți afacerea ta? Ați fost respinse de către bănci și alte instituții financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. Noi împrumuta fonduri pentru persoanele care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în interes de afaceri, la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că furnizăm o asistență fiabilă și beneficiar și va fi dispus să ofere un împrumut. Așa că ne contactați astăzi prin e-mail la adresa:
  (Marywilliam902@gmail.com) Deci, dacă doriți să obțineți un împrumut de la compania mea, ne puteti contacta azi.

  Suma maximă pe care împrumuta este 600,000,000.00 în cele ce urmează
  Moneda: United State dolari, euro și lire sterline Great
  Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți

  BalasHapus
 21. Sunteți în căutarea unui împrumut autentic? Vreau să folosesc această ocazie pentru a informa pe toți că dna May William un creditor împrumut privat, care oferă împrumuturi oportunitate de viață timp. Ai nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a îmbunătăți afacerea ta? Ați fost respinse de către bănci și alte instituții financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. Noi împrumuta fonduri pentru persoanele care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în interes de afaceri, la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că furnizăm o asistență fiabilă și beneficiar și va fi dispus să ofere un împrumut. Așa că ne contactați astăzi prin e-mail la adresa:
  (Marywilliam902@gmail.com) Deci, dacă doriți să obțineți un împrumut de la compania mea, ne puteti contacta azi.

  Suma maximă pe care împrumuta este 600,000,000.00 în cele ce urmează
  Moneda: United State dolari, euro și lire sterline Great
  Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți

  BalasHapus
 22. Halo sadayana,
  Urang ngabagéakeun ka Gabriella Eleanor injeuman sungut, hiji organisasi lending global dumasar di AS, dedicated ka nyadiakeun gajian tunai gancang dijamin pikeun individu mumpuni, pausahaan swasta, pausahaan umum, di hiji laju dipikaresep kakara 2% tanpa jaminan. Urang geus mantuan sajumlah individu jeung pausahaan nu geus Nyanghareupan kasusah finansial sakuliah dunya. Lamun anjeun panawaran jeung urang, Anjeun panawaran jeung pausahaan injeuman wasta Dunya panggedena nu paduli ngeunaan kaperluan finansial Anjeun. Kami baris ngurus anjeun ngaliwatan sakabéh prosés.
  1) Cash keur naon Anjeun hoyong.
  2) gajian nepi ka $ 500,000.00
  3) Gancang sarta gampang ti kiriman ti dokumén dipénta persetujuan.
  No komisi.
  4) sinyalna sakuliah dunya.
  5) pembiayaan Kredit nepi ka 36 installments bulanan maneuh. Nepi ka 59 poé mayar installment kahiji. Nelepon dina urang ayeuna keur solusi finansial Anjeun.

  Sejenna ngalamar:
  1) Ngaran Full:
  2) Nagara:
  3) Alamat:
  4) nyarita basa Inggris:
  5) Gender:
  6) Status kakawinan:
  7) Gawé:
  8) Number Telephone:
  9) posisi Wayah di karya:
  10) panghasilan Bulanan:
  11) injeuman Jumlah Diperlukeun:
  12) Lilana injeuman:
  13) gajian tujuan:
  14) Agama:
  15) Dupi anjeun dilarapkeun online jeung sungut séjén di jaman baheula:
  16) BBM PIN:
  Urang ayeuna awaits response urgent Anjeun
  Salam hormat.
  Ny Gabriella Eleanor.

  BalasHapus
 23. nilai Dear customer,
  Wilujeng Gabriella Eleanor injeuman sungut, hiji organisasi lending global dumasar di AS, dedicated ka nyadiakeun gajian tunai gancang dijamin pikeun individu mumpuni, pausahaan swasta, pausahaan umum, di hiji laju dipikaresep kakara 2% tanpa jaminan. Urang geus mantuan sajumlah individu jeung pausahaan nu geus Nyanghareupan kasusah finansial sakuliah dunya. Lamun anjeun panawaran jeung urang, Anjeun panawaran jeung pausahaan injeuman wasta Dunya panggedena nu paduli ngeunaan kaperluan finansial Anjeun. Kami baris ngurus anjeun ngaliwatan sakabéh prosés.
  1) Cash keur naon Anjeun hoyong.
  2) gajian nepi ka $ 500,000.00
  3) Gancang sarta gampang ti kiriman ti dokumén dipénta persetujuan.
  No komisi.
  4) sinyalna sakuliah dunya.
  5) pembiayaan Kredit nepi ka 36 installments bulanan maneuh. Nepi ka 59 poé mayar installment kahiji. Nelepon dina urang ayeuna keur solusi finansial Anjeun.

  Sejenna ngalamar:
  1) Ngaran Full:
  2) Nagara:
  3) Alamat:
  4) nyarita basa Inggris:
  5) Gender:
  6) Status kakawinan:
  7) Gawé:
  8) Number Telephone:
  9) posisi Wayah di karya:
  10) panghasilan Bulanan:
  11) injeuman Jumlah Diperlukeun:
  12) Lilana injeuman:
  13) gajian tujuan:
  14) Agama:
  15) Dupi anjeun dilarapkeun online jeung sungut séjén di jaman baheula:
  16) BBM PIN:
  Urang ayeuna awaits response urgent Anjeun
  Salam hormat.
  Ny Gabriella Eleanor.

  BalasHapus
 24. Anda membutuhkan pinjaman mendesak untuk melunasi utang Anda atau Anda membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan bisnis Anda? Anda perlu konsolidasi atau hipotek pinjaman? Anda telah ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Tidak terlihat lagi karena kami berada di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu dari masa lalu! Kami memberikan pinjaman kepada perusahaan, badan swasta dan individu pada tingkat bunga rendah dan terjangkau dari 2%. Anda dapat menghubungi kami melalui e-mail melalui: (georgelucy007@gmail.com)

  DATA APLIKASI

  1) Nama ...........................
  2) Negara .......................
  3) Alamat ......................
  4) Jenis Kelamin ........................
  5) Status .............
  6) Pekerjaan ................
  7) Nomor telepon ...........
  8) posisi di tempat kerja .....
  9) pendapatan bulanan ....................
  10) Jumlah pinjaman .........
  11) durasi pinjaman .....
  12) Tujuan Pinjaman ..................
  13) Tanggal lahir ........................

  Terima kasih.

  BalasHapus
 25. Halo teman saya Mrs. Gabriella Eleanor, seorang pemberi pinjaman pinjaman pribadi, dengan lebih dari 20 tahun dalam bisnis yang menawarkan kredit dan diberi mengubah hidup kesempatan untuk individu dan bekerja sama badan.
  Apakah Anda perlu pinjaman mendesak untuk melunasi utang Anda atau Anda membutuhkan pinjaman
  untuk meningkatkan bisnis Anda? anda telah ditolak oleh
  Bank dan lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda membutuhkan pinjaman konsolidasi, kredit mobil atau hipotek? tidak terlihat lagi karena kami berada di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda terpecahkan. Kami meminjamkan uang kepada individu dan bekerja sama organisasi
  membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang.
  untuk membayar tagihan atau berinvestasi dalam bisnis pada tingkat 2%. Saya ingin menggunakan ini.
  media untuk memberitahu Anda bahwa kami menyediakan penerima dan bantuan diandalkan.
  akan bersedia untuk menawarkan pinjaman kepada Anda hari ini. Jadi hubungi kami hari ini di email perusahaan kami gabriellaeleanorloanfirm@gmail.com.
  Salam Hormat.

  BalasHapus
 26. Halo,
  Apakah Anda memiliki uang tunai yang buruk atau Anda membutuhkan dana untuk membayar tagihan, Apakah Anda memerlukan pinjaman pribadi atau bisnis tanpa stres dan dengan persetujuan Cepat? Jika ya, hubungi kami hari ini karena kami sedang Menawarkan Pinjaman uang tunai di tingkat bunga yang luar biasa dari 2%. modal kami adalah Aman dan aman, pelanggan kami kebahagiaan adalah kekuatan kita, Kami adalah & penyedia asuransi terakreditasi Reputable, sah. Kami memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan yang membutuhkan bantuan tunai. Hubungi kami melalui

  teresapedro200@gmail.com

  BalasHapus
 27. Saya ingin menginformasikan kepada masyarakat umum bahwa Nyonya Helen Wilson, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang meminjamkan kesempatan waktu hidup. Apakah Anda perlu pinjaman mendesak untuk melunasi utang Anda, atau Anda membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan bisnis Anda? Anda telah ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda membutuhkan pinjaman konsolidasi atau hipotek? mencari lebih karena kita berada di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu dari masa lalu. pinjaman untuk individu yang membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, untuk berinvestasi dalam bisnis pada tingkat 2%. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberitahu Anda bahwa kami memberikan bantuan handal dan penerima dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini via email di:
  (helenwilson719@gmail.com) Jadi, jika Anda ingin mendapatkan pinjaman dari perusahaan saya Anda dapat menghubungi kami hari ini.

  Jumlah maksimum yang meminjamkan adalah 600,000,000.00 berikut ini
  Mata uang: Dollar Amerika Serikat, Euro dan Great British Pound

  DATA PEMOHON

  1) Nama Lengkap: ............................................. ...............................
  2) Negara: .............................................. ..................................
  3) Alamat: .............................................. ..................................
  4) Negara: .............................................. .......................................
  5) Jenis Kelamin: .............................................. ....................................
  6) Status Pernikahan: ............................................. .........................
  7) Pekerjaan: .............................................. ............................
  8) Nomor Telepon: ............................................. ........................
  9) posisi Saat ini di tempat kerja: ....................................
  10) Pendapatan Bulanan: ............................................. ...........................
  11) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: ............................................ ................
  12) Pinjaman Durasi: ............................................. ...........................
  13) Tujuan Pinjaman: ............................................ ...........................
  14) Agama: .............................................. ........................................
  15) Apakah Anda diterapkan sebelum: ........................................... ................
  16) Tanggal lahir: ............................................ ........................................
  Terima kasih

  BalasHapus
 28. saya seorang ibu tunggal, karena saya kehilangan suami saya saya telah dinonaktifkan secara finansial sehingga mulai mencari pinjaman dan datang di dua pinjaman yang berbeda yang telah menipu saya sekitar 2000euros meskipun saya tidak pernah menyerah sampai saya menemukan GEORGE LUCY (georgelucy007@gmail.com ) yang membantu saya mengamankan pinjaman di institution.thankGod keuangan dia untuk membawa dia ke dalam hidup saya karena dia telah membantu untuk me.My kehidupan keuangan telah berubah drastis dan persyaratan kondisi sangat fleksibel dan nyaman untuk me.ALL THANKS uNTUK ANDA GEORGE LUCY (georgelucy007@gmail.com) .incase dari keraguan hubungi saya di
  (Lauraspann123@gmail.com)

  BalasHapus
 29. Apakah Anda mencari pinjaman pinjaman asli? Anda berada di tempat yang tepat untuk solusi pinjaman Anda di sini! Pemberi pinjaman pinjaman pribadi yang memberikan kesempatan hidup pinjaman. Apakah Anda memerlukan pinjaman konsolidasi atau hipotek? Tidak terlihat lagi karena kita di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda menjadi sesuatu dari masa lalu. Pinjaman kami kepada individu yang membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, untuk berinvestasi dalam bisnis dengan tarif 2%. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberi tahu Anda bahwa kami memberikan bantuan dan penerima yang andal dan bersedia menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini via email di:
  Silahkan hubungi kami melalui e-mail via patriciajames205@gmail.com. Jadi jika Anda ingin mendapatkan pinjaman dari perusahaan saya, Anda bisa menghubungi kami hari ini.
  Terima kasih

  Nyonya Patricia James

  BalasHapus
 30. JAMINAN TRUST LOAN
  Saya Nyonya Maria Pedro, Apakah Anda memerlukan pinjaman segera untuk melunasi hutang Anda atau Anda memerlukan pinjaman untuk memperbaiki bisnis Anda? Apakah Anda memerlukan pinjaman konsolidasi atau hipotek atau keperluan lainnya? Sudahkah anda ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Cari tidak lebih karena kita di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu dari masa lalu! Kami memberikan pinjaman kepada perusahaan, entitas swasta dan individu dengan tingkat bunga rendah dan terjangkau sebesar 2% untuk jangka waktu 1-20 tahun dan masa tenggang enam bulan sebelum dimulainya cicilan bulanan. Anda bisa menghubungi kami via e-mail via: c
  APLIKASI DATA

  1) Nama:
  2) Negara:
  3) Alamat:
  4) Jenis Kelamin:
  5) Status perkawinan:
  6) Pekerjaan:
  7) Nomor Telepon:
  8) posisi di tempat kerja:
  9) penghasilan bulanan:
  10) Jumlah pinjaman:
  11) durasi pinjaman:
  12) Tujuan pinjaman:
  13) Tanggal Lahir:
  Terima kasih

  BalasHapus
 31. Aku Widya Okta, saya ingin bersaksi pekerjaan yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari untuk pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka orang yang mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari suatu 6-kredit pemberi pinjaman penipuan, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum aku rilis dari penjara dan teman yang saya saya menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman dapat diandalkan yang SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapat pinjaman saya Rp900,000,000 dari SANDRAOVIALOANFIRM sangat mudah dalam 24 jam yang saya diterapkan, Jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui SANDRAOVIALOANFIRM dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik kontak SANDRAOVIALOANFIRM. menghubungi mereka melalui email:. (Sandraovialoanfirm@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (widyaokta750@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.

  BalasHapus
 32. WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Yours Sincerely,
  Mrs. Ceren Kelly
  PergoCF@gmail.com
  PergoCF@qualityservice.com
  PergoCF@cheerful.com

  We look forward to hear from you ASAP

  Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

  BalasHapus
 33. WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Yours Sincerely,
  Mrs. Ceren Kelly
  PergoCF@gmail.com
  PergoCF@qualityservice.com
  PergoCF@cheerful.com

  We look forward to hear from you ASAP

  Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

  BalasHapus
 34. O zi buna,
  Numele meu este Marcu Dorlca, sunt din România. Vreau să depun mărturie despre creditor bun, care mi-a arătat lumina după ce a fost înșelat de către doi creditori internaționali diferite pe Internet, toate promit să-mi dea un împrumut după ce au făcut să plătească o mulțime de impozite și mi-au dat nimic și Nu au avut rezultate pozitive. Mi-am pierdut banii grei câștigați și a fost un total de (3.000 de euro). Într-o zi am fost navigarea pe internet în căutarea confuz și frustrat, atunci am dat peste o mărturie de la o femeie care a fost, de asemenea, și în cele din urmă a fost scammed legat de un credit legitim și de încredere dna Alicia Radu (aliciaradu260@gmail.com), în cazul în care în cele din urmă a luat Împrumut, așa că am decis să contactez aceeași companie de împrumut și apoi le-am spus povestea mea despre cum am fost jefuit de doi creditori diferiți care nu au mai mult decât să-mi dea mai multă durere. Le explic prin e-mail. Mi-au spus să nu mai plâng pentru că mi-ar lua împrumutul de la compania lor și am făcut de asemenea alegerea potrivită contactând-o. Am completat formularul de împrumut și am făcut tot ce mi sa cerut și mi sa acordat o sumă de împrumut de (25.000,00 euro) de această mare companie. Aici sunt fericit cu familia mea de azi, deoarece mama Alicia Radu mi-a dat un împrumut, așa că am să mă jur că voi continua să depună mărturie pe internet despre modul în care am primit împrumutul meu. Cred că și alți oameni mărturisesc și același creditor. Ai nevoie de un împrumut de urgență? Vă rugăm să contactați rapid mama prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com)
  Puteți să mă contactați dacă aveți nevoie de alte informații prin e-mail: (marcudorlca750@gmail.com)

  BalasHapus
 35. Apakah Anda memerlukan pinjaman segera untuk menyelesaikan kebutuhan keuangan Anda? Apakah Anda membutuhkan dana untuk melunasi hutang Anda? Apakah Anda mencari modal awal? Atau Anda ingin memperpanjang bisnis Anda yang sudah ada, mohon telusuri lebih lanjut karena kami menawarkan pinjaman antara {Manimum $ 5.000,00 sampai $ 20,000,000.00 maksimum}, kami dapat dipercaya, santai, masuk akal dan dinamis, dengan Jaminan 100% Kami juga menyediakan jenis mata uang {£, €, IDR dan $} Bagian yang paling menarik adalah pinjaman kami ditawarkan di Suku Bunga yang sangat rendah silahkan hubungi kami melalui alamat kontak berikut
  Website: https: //iskandarlestari.wordpress.com
  E-mail {iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}
  BBM INVITE: {D8980E0B}

  Kabar baik bagi Anda semua membutuhkan dana pinjaman cepat untuk proyek Anda, atau apakah Anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan bisnis Anda? Pernahkah Anda ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda memerlukan pinjaman konsolidasi atau hipotek? Cari tidak lebih karena kita di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu dari masa lalu. Kami memberikan pinjaman kepada individu yang membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, untuk berinvestasi dalam bisnis dengan tarif yang lebih rendah. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberi tahu Anda bahwa kami memberikan bantuan yang sangat andal, jadi hubungi kami hari ini melalui e-mail di: E-mail {iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}
  BBM INVITE: {D8980E0B}

  BalasHapus
 36. Apakah Anda memerlukan pinjaman segera untuk menyelesaikan kebutuhan keuangan Anda? Apakah Anda membutuhkan dana untuk melunasi hutang Anda? Apakah Anda mencari modal awal? Atau Anda ingin memperpanjang bisnis Anda yang sudah ada, mohon telusuri lebih lanjut karena kami menawarkan pinjaman antara {Manimum $ 5.000,00 sampai $ 20,000,000.00 maksimum}, kami dapat dipercaya, santai, masuk akal dan dinamis, dengan Jaminan 100% Kami juga menyediakan jenis mata uang {£, €, IDR dan $} Bagian yang paling menarik adalah pinjaman kami ditawarkan di Suku Bunga yang sangat rendah silahkan hubungi kami melalui alamat kontak berikut
  Website: https: //iskandarlestari.wordpress.com
  E-mail {iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}
  BBM INVITE: {D8980E0B}

  Kabar baik bagi Anda semua membutuhkan dana pinjaman cepat untuk proyek Anda, atau apakah Anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan bisnis Anda? Pernahkah Anda ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda memerlukan pinjaman konsolidasi atau hipotek? Cari tidak lebih karena kita di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu dari masa lalu. Kami memberikan pinjaman kepada individu yang membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, untuk berinvestasi dalam bisnis dengan tarif yang lebih rendah. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberi tahu Anda bahwa kami memberikan bantuan yang sangat andal, jadi hubungi kami hari ini melalui e-mail di: E-mail {iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}
  BBM INVITE: {D8980E0B}

  BalasHapus
 37. Halo,
  Apakah Anda secara finansial turun? Apakah Anda memerlukan pinjaman segera untuk melunasi hutang Anda atau apakah Anda memerlukan pinjaman untuk memperbaiki bisnis Anda? Apakah Anda memerlukan pinjaman konsolidasi atau hipotek? Sudahkah anda ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Cari tidak lebih karena Ibu HELEN WILSON ada di sini untuk memberi senyum di wajah Anda dan membuat semua masalah keuangan Anda terjadi di masa lalu !! Kami meminjamkan kepada perusahaan, entitas swasta dan individu dengan bunga rendah dan harga terjangkau 2%. Anda bisa menghubungi kami melalui e-mail via: (helenwilson719@gmail.com)
  Terima kasih

  BalasHapus
 38. Halo,
  Nama saya Yuli dari Jakarta Selatan di Indonesia, saya ingin menggunakan media ini untuk memberi saran kepada semua orang untuk berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman di sini, begitu banyak kreditur pinjaman di sini adalah scammers dan mereka hanya di sini untuk menipu Anda dari uang Anda, Saya mengajukan pinjaman sekitar 200 juta dari seorang wanita di Dubai dan saya kehilangan sekitar 10 juta tanpa mengambil pinjaman, mereka berkali-kali meminta bayaran, saya membayar hampir 10 juta uang jadi saya tidak mendapat pinjaman,

  Tuhan menjadi kemuliaan, saya bertemu dengan seorang teman yang baru saja mengajukan pinjaman, dan dia mendapat pinjaman tanpa tekanan, jadi dia mengenalkan saya pada Ibu Olivia Daniel, dan saya mengajukan 400 juta, saya pikir itu adalah sebuah lelucon dan Kecurangan, tapi saya mendapat pinjaman saya dalam waktu kurang dari 24 jam hanya 2% tanpa agunan. Saya sangat senang karena saya selamat dari kemiskinan.

  Jadi saya saran semua orang di sini yang membutuhkan pinjaman untuk dihubungi
  Ibu Olivia Daniel, via email: (oliviadaniel93@gmail.com)

  Anda masih bisa menghubungi saya jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut melalui email: (yuliy3531@gmail.com)

  Sekali lagi terima kasih untuk membaca kesaksian saya, dan semoga Tuhan terus memberkati kita semua dan memberi kita umur panjang dan kemakmuran

  BalasHapus
 39. Apakah Anda Mencari Sumber Keuangan dengan tingkat bunga 2% untuk Apartemen Baru, Konstruksi,
  Refinance,
  Konsolidasi Utang, Tujuan Pribadi atau Bisnis? Skala kecil atau besar? Sini
  Ayo kesempatan terbuka

  Realita Keuangan Rumah Tangga yang signifikan menawarkan Jasa Keuangan kepada orang yang berkualifikasi
  Orang (s).

  * Jumlah maksimum yang kami pinjam adalah 500.000.000,00 sebagai berikut
  Mata uang: Dolar Amerika Serikat, Eropa dan Inggris (GBP) e.t.c

  Hubungi kami melalui email: .... globalfinance334@gmail.com
  Legitloanfirm322@gmail.com
  whatsapp ........... + 1 267,657,9844

  BalasHapus
 40. Halo,
  Nama saya Siti Aminah dari Indonesia, tolong saya sarankan semua orang disini harus sangat berhati-hati, karena ada begitu banyak kreditur pinjaman palsu di internet, tapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah scammed oleh 4 pinjaman yang berbeda pinjaman, saya kehilangan banyak uang karena saya sedang mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang karena berhutang.

  Saya hampir menyerah sampai saya meminta saran dari seorang teman yang mengenalkan saya pada pemberi pinjaman pinjaman asli dan perusahaan yang sangat andal yaitu Ibu Alicia Radu yang mendapatkan pinjaman saya sebesar 800 juta rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan dan pada suku bunga rendah 2%. Saya sangat terkejut saat memeriksa rekening bank saya dan menemukan jumlah pinjaman yang saya minta telah ditransfer ke rekening bank saya tanpa ada penundaan atau kekecewaan, jadi saya berjanji akan membagikan kabar baik tersebut sehingga orang dapat memperoleh pinjaman dengan mudah tanpa tekanan dari Ibu Alicia Radu

  Saya ingin Anda mempercayai Ibu Alicia Radu dengan sepenuh hati karena dia sangat membantu dalam hidup dan kehidupan finansial saya. Anda harus menganggap diri Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi ibu Alicia Radu melalui email: (aliciaradu260@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (sitiaminah6749@gmail.com) jika Anda memerlukan informasi tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman dari Ibu Alicia Radu, Anda bebas untuk menghubungi saya dan dengan senang hati saya akan menjawab Anda karena Anda juga dapat membantu yang lain setelah Anda menerima pinjaman Anda.

  BalasHapus
 41. Halo

  Assalamu`alaikum `Selamat Datang di ANNISA AHMAD LOAN COMPANY

  Apakah Anda seorang investor, Pemilik Bisnis, Pengusaha, Kontraktor, Petani, Memulai e.t.c? Mungkin Anda membutuhkan dana yang baik dan aman untuk membeli properti, memperbaiki / membalikkan, memperbaiki layanan / bangunan Anda mencari tempat yang dapat menjamin Anda meminjamkan salah satu dari jumlah yang Anda butuhkan untuk menghubungi e-mail: {annisaahmadlaoncompany@gmail.com} adalah Disini untuk membantu mereka yang membutuhkan tujuan arsip keuangan mereka, kami berinvestasi di properti, proyek / bisnis dan juga memberikan 100% penawaran untuk semua jenis pinjaman berbunga rendah. Tarif, kepada orang-orang yang tertarik dari negara manapun dengan tingkat kredit apakah Anda ditolak oleh bank lain atau kreditur? Kami dapat menawarkan pinjaman yang Anda butuhkan dengan harga yang terjangkau sehingga pekerja bisnis, pria dan wanita, pekerja kantor, pengangkut, inilah kesempatan Anda untuk berinvestasi atas apa yang telah Anda rencanakan di sini adalah pinjaman untuk Anda dan investasikan dengannya, kami juga membutuhkan Layanan dari Pialang yang bisa merujuk orang yang membutuhkan bantuan keuangan dan kami membayar setiap bulan untuk layanan Anda menghubungi kami melalui e-mail di bawah ini jika Anda tertarik dengan pinjaman atau persyaratan. Investor
  Email: {annisaahmadlaoncompany@gmail.com} kejujuran kepercayaan dalam pelayanan kami
  Assalamu`alaikum wr wb,

  BalasHapus
 42. '' PINJAMAN GENUINE MENAWARKAN SEMUA (BERLAKU SEKARANG) ''
  Apakah Anda mencari investasi dan pinjaman pribadi? Cari tidak lebih karena Anda berada di tempat yang tepat untuk Solusi Pinjaman Anda Disini! Ibu Helen adalah pemberi pinjaman pinjaman yang perusahaan pinjamannya menawarkan pinjaman kepada perusahaan dan perorangan dengan tingkat bunga rendah dan dengan tingkat bunga 2% yang terjangkau. Silahkan hubungi kami hari ini untuk mendapatkan pinjaman Anda melalui e-mail di (helenwilson719@gmail.com)
  Terima kasih.

  BalasHapus
 43. '' PINJAMAN GENUINE MENAWARKAN SEMUA (BERLAKU SEKARANG) ''
  Apakah Anda mencari investasi dan pinjaman pribadi? Cari tidak lebih karena Anda berada di tempat yang tepat untuk Solusi Pinjaman Anda Disini! Ibu Helen adalah pemberi pinjaman pinjaman yang perusahaan pinjamannya menawarkan pinjaman kepada perusahaan dan perorangan dengan tingkat bunga rendah dan dengan tingkat bunga 2% yang terjangkau. Silahkan hubungi kami hari ini untuk mendapatkan pinjaman Anda melalui e-mail di (helenwilson719@gmail.com)
  Terima kasih.

  BalasHapus
 44. Nama saya Ibu Maria Pedro, manajer cabang JAMINAN JAMINAN. Apakah Anda memerlukan pinjaman mendesak untuk membayar hutang Anda, apakah Anda memerlukan pinjaman untuk memperbaiki bisnis Anda, apakah Anda memerlukan pinjaman hipotek, hipotek atau keperluan lain? Sudahkah anda ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Cari tahu lebih banyak karena kami di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda terjadi di masa lalu !!! Kami memberikan kredit kepada perusahaan, entitas, dan individu bereputasi baik dengan suku bunga rendah dan wajar untuk jangka waktu tetap 1-30 tahun dan jangka waktu enam bulan sebelum dimulainya cicilan bulanan. Anda bisa menghubungi kami melalui email via: (mariapedroguaranteetrustloan@gmail.com)

  APLIKASI DATA

  1) nama:
  2) Negara:
  3) Alamat:
  4) Jenis Kelamin:
  5) Status perkawinan:
  6) Pekerjaan:
  7) Nomor Telepon:
  8) posisi di tempat kerja:
  9) penghasilan bulanan:
  10) Jumlah pinjaman:
  11) Jangka waktu pinjaman:
  12) Tujuan pinjaman:
  13) Tanggal Lahir:
  Terima kasih

  BalasHapus
 45. '' PINJAMAN GENUINE MENAWARKAN SEMUA (BERLAKU SEKARANG) ''
  Apakah Anda mencari investasi dan pinjaman pribadi? Cari tidak lebih karena Anda berada di tempat yang tepat untuk Solusi Pinjaman Anda Disini! Ibu Helen adalah pemberi pinjaman pinjaman yang perusahaan pinjamannya menawarkan pinjaman kepada perusahaan dan perorangan dengan tingkat bunga rendah dan dengan tingkat bunga 2% yang terjangkau. Silahkan hubungi kami hari ini untuk mendapatkan pinjaman Anda melalui e-mail di (helenwilson719@gmail.com)
  Terima kasih.

  BalasHapus
 46. PINJAMAN UMUM PENAWARAN UNTUK SEMUA (BERLAKU SEKARANG)

  Salam pembuka,
  Namaku Nyonya Helen Wilson, pemberi pinjaman pinjaman pribadi yang perusahaan pinjamannya menawarkan 100% jaminan dan peluang hidup yang terpercaya.
  Apakah Anda mencari pinjaman yang asli, Anda butuh uang untuk memulai bisnis atau memperbaiki keuangan Anda, apakah Anda ditolak oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Cari tidak lebih, kita di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda sesuatu dari masa lalu. Saya adalah kreditur pinjaman yang dapat dipercaya, dapat dipercaya dan transparan yang menawarkan semua jenis pinjaman dengan tingkat bunga rendah dan terjangkau sebesar 2% dan saya akan dengan senang hati bersedia menawarkan pinjaman hari ini untuk informasi lebih lanjut. Hubungi kami melalui email di (helenwilson719@gmail.com).

  DATA PEMOHON

  1) Nama Lengkap:
  2) Negara:
  3) Alamat:
  4) Negara:
  5) Jenis Kelamin:
  6) Status Perkawinan:
  7) Pekerjaan:
  8) Nomor Telepon:
  9) Saat ini posisi di tempat kerja:
  10) Pendapatan bulanan:
  11) Jumlah Pinjaman yang Dibutuhkan:
  12) Durasi Pinjaman:
  13) Tujuan Pinjaman:
  14) Agama:
  15) Sudahkah anda melamar sebelum:
  16) Tanggal lahir:
  Terima kasih

  BalasHapus
 47. selamat hari semuanya

  Ini untuk memberi tahu masyarakat umum bahwa ONE BILLION RISING FUND saat ini menawarkan Pinjaman Jangka Panjang dan Jangka Pendek untuk organisasi individu dan koperasi yang secara serius memerlukan dukungan finansial untuk memperbaiki bisnis atau kebutuhan keuangan lainnya dengan tingkat suku bunga rendah. untuk segala bentuk pinjaman keuangan, ini terjangkau, dengan suku bunga rendah, layanan pinjaman kami berkisar dari jumlah minimum ($ 3.000,00) sampai jumlah maksimum ($ 40.000, .00) dan dengan durasi minimum 1 tahun, dan jangka waktu maksimum 10 tahun yang telah disetujui oleh perusahaan pinjaman, sebelum kami dapat mengarahkan Anda ke bank pengalihan yang akan segera memulai pinjaman Anda, jadi biarlah kami memiliki aplikasi Anda sekarang dengan rincian Anda untuk diproses lebih lanjut hubungi kami dengan informasi berikut. di bawah.
  via email: onebillionrisingfund@gmail.com
  BBM: D8E814FC
  kami menawarkan pinjaman dalam berbagai mata uang
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::
  DOLAR
  POUND
  EURO
  RM
  IDR

  hubungi kami sekarang

  BalasHapus
 48. Eu sunt creditor privat de împrumut, Ai nevoie de un legit, onest, reputat și rapid
  împrumut? Vă pot ajuta cu împrumut de garanție de 100%, vă ofer afaceri și împrumut individual, Mai mult, de asemenea, finanțăm tot felul de proiecte. Pentru mai multe detalii, completați formularul de împrumut de mai jos și trimiteți-l la adresa de e-mail: blessingfirm5@gmail.com

  FORMULAR

  Nume:
  Numele de familie:
  Adresa:
  Oraș:
  Stat:
  Țară:
  Gen:
  Starea civilă:
  DOB (aaaa-mm-dd):
  Telefon:
  Mobil:
  E-mail:

  INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT

  Suma împrumutului:
  Durata împrumutului:
  Scopul împrumutului:
  Ocupaţie:
  Numele companiei:
  Venit lunar:

  Având în vedere detaliile de mai sus, vă voi trimite împrumutul
  planul de rambursare, termenii și condițiile.
  Vă mulțumim că ați ales compania mea.

  Salutari,
  BLESSING ANNA.

  BalasHapus
 49. Kabar baik!
  Nama saya Gloria Paul, warga negara Indonesia, saya tinggal di Jl.P.Biak 9 No. 230 Rt.007 Rw.018 Desa Arenjaya Jakarta Timur Kota Bekasi. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberi nasehat konkret kepada seluruh warga negara Indonesia yang sedang mencari pinjaman untuk berhati-hati karena internet penuh dengan penipu, beberapa bulan yang lalu saya sangat membutuhkan pinjaman, karena keuangan saya Situasi Tidak begitu bagus dan saya putus asa, saya jatuh ke tangan pemberi pinjaman palsu, dari arab saudi dan Singapura. Saya hampir meninggal, sampai seorang teman saya memberi tahu saya tentang pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Ibu. Elizabeth Andy, pemilik sebuah organisasi peminjaman global, Dia adalah pemberi pinjaman global; yang saya hubungi dan dia meminjamkan pinjaman sebesar Rp250.000.000 dalam waktu kurang dari 24 jam dengan tingkat bunga 2% dan mengubah hidup seluruh keluarga saya.

  Saya menerima pinjaman saya di rekening bank saya setelah Ibu. Elizabeth Andy mentransfer pinjaman saya, ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya terapkan telah dikreditkan ke rekening bank saya

  Jadi untuk pekerjaan bagus Ibu. Elizabeth telah menjalani hidup saya dan keluarga saya, saya memutuskan untuk menceritakan dan membagikan kesaksian saya tentang Ibu. Elizabeth, jadi orang-orang dari negara saya dan kota saya bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, mohon hubungi Ibu. Elizabeth melalui email: (elizabethandy95@gmail.com)

  Anda juga bisa menghubungi saya di email saya :( gloriapaul024@gmail.com). Sekarang, saya adalah pemilik bangga seorang wanita bisnis yang baik dan besar di kotaku, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa terus memberkati Ibu. Elizabeth untuk pekerjaan baiknya dalam hidupku dan keluargaku.

  BalasHapus
 50. Aku indriaty manirjo, saya ingin bersaksi pekerjaan yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari untuk pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka orang yang mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari suatu 6-kredit pemberi pinjaman penipuan, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum aku rilis dari penjara dan teman yang saya saya menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman reliabl yang MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. Saya mendapat pinjaman saya Rp850,000,000 dari MAGRETSPENCERLOANCOMPANY sangat mudah dalam 24 jam yang saya diterapkan, Jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui MAGRETSPENCERLOANCOMPANY dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik kontak MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. menghubungi mereka melalui email:. (magretspencerloancompany@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (indriatymanirjo010@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.

  BalasHapus
 51. Halo,
  Ini untuk memberi tahu masyarakat bahwa Nyonya Charity White, pemberi pinjaman swasta memiliki kesempatan finansial untuk semua orang yang membutuhkan bantuan keuangan, membayar tagihan, untuk berinvestasi dalam bisnis baru atau untuk meningkatkan bisnis Anda. Kami memberikan pinjaman dengan bunga sebesar 2% kepada perusahaan dan perorangan. Ini tidak memerlukan banyak dokumen, juga syarat dan ketentuan yang jelas dan peka. Hubungi kami via e-mail: (charitywhitefinancialfirm@gmail.com) Kami akan memberikan layanan terbaik kami.

  BalasHapus
 52. Kami parusahaan dinamis ngajadikeun bantuan keuangan. jasa rendered ngawengku; refinance, pamutahiran imah, injeuman investasi, gajian otomatis, konsolidasi hutang, garis kiridit, gajian bisnis, gajian pribadi, injeuman mobil, injeuman otomatis.

  Dupi anjeun peryogi bantuan keuangan, urang masihan kaluar sakabeh tipe gajian kana ko-beroperasi awak na individu pribadi merlukeun injeuman dina laju dipikaresep minimal. Mun resep jasa kami ngahubungan kami kalayan informasi nu di handap.

  Nami lengkep:.
  Kontak Alamat :.
  Telepon :.
  Nagara :.
  Jumlah Diperlukeun salaku injeuman :.
  Injeuman Lilana :.
  Sex :.

  Kuring bakal punten janten di layanan anjeun,

  satia,
   
  Kontak Nami: Michael Wilson
  Kontak surélék: mw1465773@gmail.com

  BalasHapus
 53. Anjeun kudu injeuman ayeuna mayar atanapi nu peryogi injeuman mun settle Anjeun bisnis? Anjeun kudu injeuman konsolidasi atawa KPR a? Anjeun nampik bank jeung lembaga keuangan séjén? Ulah Lalajo langkung sabab kami di dieu pikeun nyieun sakabéh masalah finansial Anjeun nempatkeun! Pausahaan wadahna, badan pribadi jeung individu kalawan ongkos low ongkos affordable kana 2%. Anjeun tiasa ngahubungan kami via e-mail (davidjohnsonloanfirm1@gmail.com)

  BalasHapus
 54. Halo,
  Nama saya Siti Aminah dari Indonesia, tolong saya sarankan semua orang disini harus sangat berhati-hati, karena ada begitu banyak kreditur pinjaman palsu di internet, tapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah scammed oleh 4 pinjaman yang berbeda pinjaman, saya kehilangan banyak uang karena saya sedang mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang karena berhutang.

  Saya hampir menyerah sampai saya meminta saran dari seorang teman yang mengenalkan saya pada pemberi pinjaman pinjaman asli dan perusahaan yang sangat andal yaitu Ibu Alicia Radu yang mendapatkan pinjaman saya sebesar 800 juta rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan dan pada suku bunga rendah 2%. Saya sangat terkejut saat memeriksa rekening bank saya dan menemukan jumlah pinjaman yang saya minta telah ditransfer ke rekening bank saya tanpa ada penundaan atau kekecewaan, jadi saya berjanji akan membagikan kabar baik tersebut sehingga orang dapat memperoleh pinjaman dengan mudah tanpa tekanan dari Ibu Alicia Radu

  Saya ingin Anda mempercayai Ibu Alicia Radu dengan sepenuh hati karena dia sangat membantu dalam hidup dan kehidupan finansial saya. Anda harus menganggap diri Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi ibu Alicia Radu melalui email: (aliciaradu260@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (sitiaminah6749@gmail.com) jika Anda memerlukan informasi tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman dari Ibu Alicia Radu, Anda bebas untuk menghubungi saya dan dengan senang hati saya akan menjawab Anda karena Anda juga dapat membantu yang lain setelah Anda menerima pinjaman Anda.

  BalasHapus
 55. Halo,
  Nama saya Asmaul Hidayah, dari Jakarta Indonesia, orang tua tunggal, saya ingin membagikan kesaksian tentang seorang wanita yang dikirim Tuhan, Ibu Helen dan bagaimana dia mengubah hidup saya secara finansial dengan memberi saya pinjaman. Ketika suamiku meninggal, dia meninggalkan kami dengan begitu banyak hutang, aku sangat bingung dan frustrasi tentang bagaimana melunasi hutang yang sangat besar itu. Suatu hari, melewati Internet, saya menemukan sebuah kesaksian tentang Mrs. kartin Kiba tentang bagaimana Nyonya Helen Wilson membantunya mendapatkan pinjaman. Jadi saya memutuskan untuk meminta pinjaman (pinjaman Rp250.000.000), berjangka waktu 5 tahun dari Perusahaan melalui surat (helenwilson719@gmail.com)
  Saat mengajukan pinjaman, saya bersumpah kepada ALLAH bahwa jika saya menerima pinjaman tersebut. Saya akan membiarkan dunia tahu apa yang telah dia lakukan untuk saya, yang mengejutkan saya
  Kurang dari 24 jam, pinjaman saya diberikan dengan bunga 2%. Sekarang saya telah menetapkan hutang suami saya dan memulai hidup baru saya dan juga saya memiliki bisnis pribadi. Aku hanya bersumpah. Jadi jika Anda menginginkan pinjaman, Jika Anda berminat, Anda bisa menghubungi Ibu Helen yang baik di emailnya. (helenwilson719@gmail.com)

  BalasHapus
 56. Halo,
  Apakah Anda membutuhkan bantuan keuangan? Mencari dana untuk melunasi tagihan dan utang Anda?, Mencari pinjaman untuk memulai bisnis baru atau Anda butuh uang untuk berinvestasi di bidang spesialisasi tertentu Kami dapat membantu. Kami menawarkan semua jenis pinjaman dengan jumlah berapa pun dengan suku bunga 2% yang murah dan terjangkau. Modal dan proses pinjaman kami dijamin 100% dan dijamin, Kami memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan yang membutuhkan bantuan tunai. tertarik
  silakan hubungi kami hari ini melalui e-mail di: (helenwilson719@gmail.com)
  atau whatsapp: +2347082633326
  Terima kasih.

  BalasHapus
 57. Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  BalasHapus